Aktuální téma: Spolupráce lékaře s farmaceutickými společnostmi

 

S periodickou pravidelností (někdy v závislosti na nedostatku jiných žhavých zpráv) se v mediích objevují tzv. kauzy „uplácení" lékařů farmaceutickými firmami. Otázky týkající se zdraví a lékařské péče vždy přitáhnou pozornost diváků, posluchačů a čtenářů.


Problematika se však netýká primárně medií, ale především obou zúčastněných stran - zdravotnických pracovníků a zaměstnanců farmaceutického průmyslu. Proto považujeme za důležité vyjádřit stanovisko Sdružení soukromých gynekologů České republiky k transparentnosti spolupráce s farmaceutickým průmyslem.


V úvodu musíme předeslat, že si velmi vážíme korektní spolupráce se zástupci farmaceutických společností. Máme pro to mnoho vážných důvodů. Tím prioritním je zajisté skutečnost, že díky inovativním přípravkům můžeme poskytovat kvalitnější péči našim pacientkám. Generické přípravky zvyšují dostupnost moderní léčby pro všechny ženy. Oceňujeme, že nás farmaceutické společnosti podporují v postgraduálních vzdělávacích programech a to především po stránce organizační, ale i ekonomické. Pomáhají nám v informovanosti našich členů prostřednictvím inzerce v našich časopisech, podporují naše nezávislé publikační aktivity. Tak by tomu však mělo být a je naší snahou, aby naše spolupráce pokračovala i v budoucnosti. Proto bychom se měli, což platí pro obě strany, vyvarovat jednání, která tuto spolupráci diskreditují, měli bychom se vyhnout neetickým, resp. nelegálním postupům.

Právní normy

Spolupráce lékaře, (resp. lékárníka či farmaceutického asistenta) se zástupci farmaceutických společností, která souvisí s marketingem a propagací léčivých přípravků, je regulována řadou norem. Rádi bychom své kolegy upozornili na ty nejdůležitější, které je třeba v praxi vždy dodržovat.


Předně je třeba uvést, že spolupráce farmaceutických společností a lékařů, která se týká přesvědčování nebo pobídky určené k podpoře předepisování, dodávání, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků, je striktně regulována ve smyslu zákona.


V zákoně o regulaci reklamy jsou stanoveny náležitosti reklamy určené odborníkům, včetně pravidel sponzorování vzdělávacích či reklamních akcí pro zdravotnické profesionály jakož i poskytování darů a reklamních vzorků léčivých přípravků odborníkům. Zákon též vymezuje skutkovou podstatu správních deliktů a výši sankcí, které je oprávněn uložit Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako dozorový orgán za porušení povinností ze zákona vyplývajících. V oblasti marketingových (neintervenčních) studií je vhodné uvést, že pojem „neintervenční studie" je také vymezen zákonem.


Cílem právní úpravy je mimo jiné to, aby nejen lékaři, ale i lékárníci a farmaceutičtí asistenti své funkce vykonávali objektivně, aniž by byli při předepisování či výdeji léčiv ovlivněni přímými nebo nepřímými finančními stimuly.

Dozorčí úloha SÚKL

Uplatnění zákonů v praxi často naráží na výkladové problémy. Za účelem stanovení jasných pravidel, a s tím související právní jistoty, vydává SÚKL v oblastech, které dozoruje, svá výkladová stanoviska - pokyny. Ty jsou pravidelně aktualizovány a zveřejňovány na internetových stránkách SÚKL (www.sukl.cz). Tyto pokyny, přestože nejsou právně závazné, jsou v praxi často vítaným pomocníkem při nejasnostech.


V souvislosti se spoluprací s farmaceutickými společnostmi je třeba především upozornit na následující pokyny SÚKL, týkající se, sponzorování a odměňování odborníků podle zákona o regulaci reklamy, regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky, poskytování reklamních vzorků humánních léčivých přípravků a neintervenční poregistrační studií.

Samoregulační role asociací farmaceutických společností

V ČR v dané oblasti fungují dvě profesní organizace: Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a Česká Asociace Farmaceutických Firem (ČAFF). Legální, etické, transparentní a korektní jednání je zakotveno i v jejich etických kodexech, které vycházejí z výše uvedených právních norem a pokynů SÚKL.


V kodexech jsou též stanovena pravidla projednávání porušení etického kodexu, a to včetně sankcí.

Společná deklarace AIFP a ČLS JEP

Koncem loňského roku na základě jednání u kulatého stolu vydaly AIFP a ČLS JEP Deklaraci o zásadách etické spolupráce mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem, která dále upravuje pravidla spolupráce mezi lékařskou odbornou veřejností a inovativním farmaceutickým průmyslem. Stanovisko upravující formy spolupráce vydala i Česká lékařská komora.


Jsme přesvědčeni, že naši kolegové jak v nemocniční, tak ambulantní praxi jednají vždy v zájmu svých pacientů bez zřetele na osobní prospěch. Přesto se domníváme, že všichni lékaři by si zasloužili pravidelné a aktuální informace o této problematice. Naše organizace se proto rozhodla zařadit do svých edukačních aktivit i tuto problematiku.


Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že neshledáváme nic špatného na tom, když farmaceutická společnost podpoří výzkum, vzdělávání nebo účast lékařů na kongresech, které jsou nad rámec možností jak jedince, tak odborné společnosti, ovšem při zachování transparentnosti a zákonných norem. Hlavním společným cílem je totiž prospěch našich pacientek, který je podmíněn vědeckým pokrokem a jeho aplikací v každodenní praxi.


výbor Sdružení soukromých gynekologů ČR

 

 

21

let s Vámi

 
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                     Heaton

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.