Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Sdružení soukromých gynekologů ČR a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Sdružení soukromých gynekologů ČR potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
 
 

Smlouva s pojišťovnou 213

 

SMLOUVA č. ...................

o poskytování a úhradě zdravotní péče

(pro ambulantní specializovanou péči)

 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Sídlo: Slezská Ostrava, Michálkovická 108

Zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 554

IČ: 47673036

Zastoupená:

bankovní spojení:

(dále jen pojišťovna nebo RBP)

 

a

 

Zdravotnické zařízení

Sídlo:

Zastoupené:

IČ:

IČZ:
bank. spojení:

(dále jen zdravotnické zařízení nebo ZZ)

 

uzavírají

v souladu s vyhláškou č. 618/2006 Sb. (Přílohou č. 2), kterou se vydávají rámcové smlouvy, platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a dalšími právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče tuto Smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále jen Smlouva).


Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek a úprava vztahů vznikajících mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnou při poskytování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění (dále jen hrazená zdravotní péče) pojištěncům pojišťovny (dále jen pojištěnci) a při její úhradě. To platí i v případě, kdy pojišťovna plní roli výpomocné instituce při realizaci práva Evropské unie, nebo na základě mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, uzavíraných Českou republikou.


Článek II.

Práva a povinnosti smluvních stran

________________________________

1)Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2) Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

3) Nařízení Rady (EHS)  1408/71  a  574/72,

4) Např. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 130/2002 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 83/2000 Sb. m.s., o sjednání  Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení, Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 135/2004 Sb.m.s., o sjednání  Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2007 Sb., m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Makedonii o sociálním zabezpečení

5)Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

6)Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách  získávání a uznávání odborné způsobilosti a   specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

   Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách  získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů

7) Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na  vybavení    zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

 

_______________________________

8) zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění

 Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění

9) Vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů

Článek  III.

Úhrada poskytované hrazené zdravotní péče

________________________________

10) § 10 zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

11) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 

odmítnout a vrátit bez zbytečného odkladu zdravotnickému zařízení k doplnění, případně k opravě; v takovém případě běží lhůta splatnosti až od termínu jejího opětovného převzetí pojišťovnou.

 

Článek IV.

Kontrola

 ________________________________

12) § 67 b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Článek V.

Doba účinnosti Smlouvy

 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní vztah lze ukončit pouze z důvodů uvedených v čl. VI.

 

Článek VI.

Způsob a důvody ukončení Smlouvy

 

(1)  Smlouva nebo její část zaniká:

 

 

 

 

 

(2) Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou pěti měsíců, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, jestliže v důsledku závažných okolností nelze rozumně očekávat další plnění Smlouvy, a to v případě, že

 

 

 

(3) Smlouvu lze dále ukončit :

 

 

Článek VII.

Vzájemné sdělování údajů a předávání dokladů nutných ke kontrole plnění Smlouvy

 (1)  Smluvní strany

b)  sdělují si údaje nutné ke kontrole plnění Smlouvy,

c)  zajistí trvale přístupné a jasné informace o existenci smluvního vztahu a právech vyplývajících z něho pro pojištěnce,

d)  mohou si předávat údaje nezbytné k hodnocení kvality a efektivity poskytované hrazené zdravotní péče, a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě.

 

(2)   Zdravotnické zařízení

a) doloží pojišťovně, při důvodném podezření na nedodržení postupu "lege artis", že zdravotnické prostředky byly při poskytování hrazené zdravotní péče použity v souladu se zvláštními právními předpisy 13),

b)  oznámí neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů  druhé smluvní straně skutečnosti, které by podstatným způsobem mohly ovlivnit plnění Smlouvy, např. vznik závad na výpočetním systému, změny údajů uvedených ve Smlouvě pokud dojde

 

1.  ke zrušení pracoviště nebo jeho části bez náhrady, nebo jeho uzavření na dobu delší než 30 kalendářních dnů,

2.  k odchodu zaměstnance jmenovitě uvedeného ve Smlouvě,

3.  k výpadku přístroje nezbytného pro provádění výkonu bez náhrady na dobu delší než 30 kalendářních dnů,

Nesplnění povinností uvedených v písmenech a) nebo b), anebo pozdní splnění povinností uvedených v písmenu b) se považuje za závažné porušení smluvní povinnosti.

Článek IX.

Řešení sporů

 

Článek X.

Zvláštní ujednání

 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 2 odst. 4 rámcové smlouvy (příloha č. 2 vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy), dohodly na dále uvedených ujednáních nezbytných pro plnění Smlouvy a její kontrolu:

 

Článek XI.

Ostatní ujednání

Zdravotnické zařízení se zavazuje předložit pojišťovně na vyžádání originál (resp. ověřenou kopii) uvedených dokladů.

- informativní přehled týdenní ordinační doby zdravotnického zařízení podle stavu ke dni podpisu Smlouvy. ZZ odpovídá za úplnost a správnost výše uvedených příloh.

 

3)    Smluvní strany se dohodly, že přílohy č. 1, 3, které byly nedílnou součástí  příloh předchozí Smlouvy  budou akceptovat jako přílohy č. 1, 3 této Smlouvy.

4)    Smluvní strany se dále dohodly, že oznámí neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů, druhé smluvní straně skutečnosti, které by podstatným způsobem mohly ovlivnit plnění Smlouvy např. pokud dojde:

-    ke změně názvu, sídla, IČ, čísla bankovního účtu, popř. změně peněžního ústavu,

-    ke změně údajů v přílohách této Smlouvy.

 

Článek XII.

Závěrečná ujednání

 

......................... dne ......................                  ..................................... dne ............................

 

 

                   .................................................                            ........................................................

                               razítko a podpis                                                          razítko a podpis

                       oprávněného zástupce                                             oprávněného zástupce

                        zdravotnického zařízení                                            zdravotní  pojišťovny              

 

__________________________________

13) Např.zákon č.123/2000 Sb.,o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve   znění pozdějších předpisů

14)  Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích   nálezů, ve znění pozdějších předpisů

15)   Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů §§ 20f a násl. zákona č.  40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Závěrečný protokol o jednání

 

Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny a zástupců poskytovatelů zdravotní péče pro ambulantní specializovanou péči sepsaný dne 17.7.2007

 

Přítomni:

 

Zástupce Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny:                        MUDr. Jiří Havrlant

(dále jen RBP)

 

Zástupce poskytovatelů zdravotní péče:         MUDr. Zorjan Jojko

 

I.

Předmětem jednání je ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, projednání a vyjádření stanoviska k textu typové Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotní pojištění (dále také jen „Smlouva") mezi Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou a zástupci poskytovatelů pro ambulantní specializovanou péči.

 

II.

Po proběhlé diskusi k čl. IV. odst. 8 bylo dohodnuto, že text tohoto odstavce zůstane ve znění uvedeném v návrhu RBP, který je v souladu s rámcovou smlouvou vydanou vyhláškou č. 618/2006 Sb. RBP prohlašuje, že v případě, kdy v důsledku nesrovnalostí zjištěných kontrolou dojde ke snížení objemu uznané zdravotní péče, bude tato skutečnost zohledněna tak, aby tyto neuznané zdravotní výkony nevstupovaly do výpočtu objemové regulace. Tzn., že k vlivu na úhradu dojde pouze tehdy, pokud výše odmítnutých výkonů přesáhne výši uplatněné objemové regulace.

 

 

 

V Praze dne 18.7.2007

 

Za poskytovatele zdravotní péče:    

 

MUDr. Zorjan Jojko             .......................................................

 

Za Revírní bratrskou pokladnu, zdravotní pojišťovnu:

 

MUDr. Jiří Havrlant .......................................................                    

 

 

23

let s Vámi

 

27. – 29. září 2024

Více informací
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                       Zentiva

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.