Zprávy z jednání

14. 5. 2019  Praha MZ ČR - jednání Pracovní skupiny MZ ČR k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Za SSG ČR přítomni V. Dvořák

 

Tématem byla možnost sdílení kódů 01186 - Převzetí pacienta po onko léčbě do péče praktického lékaře a 01188 - Následná prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním odbornosti 603. Odůvodnění žádosti je v textu, který přikládáme. Po delší diskusi zúčastnění se sdílením souhlasili. Definitivní odsouhlasení všemi zainteresovanými subjekty by mělo proběhnou 6. 6. 2019.

 

MZ ČR
Ing. Helena Rögnerová
náměstkyně ministra zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01  Praha 2

 

                                                                                                                        V Brně dne 28. 1. 2019

 

Věc: Žádost o projednání sdílení kódů 01186 a 01188 odbornosti 603  

 

Vážená paní náměstkyně,

 

jménem České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR si dovoluji požádat o projednání sdílení uvedených kódů odbornosti 603 na nejbližším jednání Pracovní skupiny MZ ČR k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Odůvodnění:

stejně jako praktičtí lékaři jsou i registrující ambulantní gynekologové nedílnou součástí primární péče. I naše vyléčené onkologické pacientky by měly být dispenzarizovány svým registrujícím gynekologem, ulehčíme tím značně vytíženým onkogynekologům. Dle sdělení zástupců SVL ČLS JEP i SPL nemají praktičtí lékaři ambice dispenzarizovat ženy po léčbě gynekologických malignit a těžkých prekanceróz, nemají rovněž možnost u nich provádět vyšetření, která jsou doporučena pro sledování v ambulantní praxi (gynekologické vyšetření + sonografie malé pánve, vaginální UZ vyšetření ...). Přibližně 80 % žen, které absolvují screeningovou mamografii, je referováno registrujícími gynekology, proto i u těchto novotvarů je možnost sledování po léčbě u registrujícího gynekologa velmi vhodná.

Jednalo by se tedy o sledování žen s vyléčenými diagnózami:

karcinom prsu

karcinom děložního hrdla

karcinom děložního těla

karcinom ovária

karcinom vulvy

karcinom pochvy

těžké prekancerózy děložního hrdla (HG SIL léze, AIS)

Problematiku jsem již diskutoval se zástupci SVL ČLS JEP, SPL, ministrem zdravotnictví ČR, náměstkem VZP a zástupci zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, všichni vyslovili souhlas.

 

Vážená paní náměstkyně, věřím, že naší žádosti vyhovíte a přispějete tak ke zlepšení jistě velice důležitého projektu.

 

S poděkováním za spolupráci a s pozdravem,

 

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

7. 5. 2019  Praha Ústředí VZP - jednání s náměstkem VZP D. Šmehlíkem o úhradách péče v segmentu ambulantní gynekologie

Za SSG ČR přítomni V. Dvořák

 

Předseda SSG ČR sdělil zástupci VZP připomínky sdružení k návrhu plátců pro dohodu v rámci Dohodovacího řízení. Zásadní bylo zohlednění bonifikací za preventivní prohlídku a registraci nové pacientky. Tyto dle našeho názoru nebyly v navrženém kalkulačním vzorci dodatečně kompenzovány. Diskutující se shodli na další práci na dosažení přijatelného kompromisu.

9. 4. 2019  Praha Ústředí VZP - Dohodovací řízení o úhradách péče v segmentu ambulantní gynekologie

Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará, A. Skřivánek

 

Jednání podrobně vystihuje přiložený zápis. Následně ZP zaslaly Sdružení přislíbený návrh a další podklady. Návrh považujeme jako dobrý podklad pro další jednání, budou ale nutné některé úpravy.

 

Zápis

z přípravné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2020 ve skupině poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb

Datum a místo konání:         9. dubna 2019, Ústředí VZP ČR

Účastníci jednání:                 dle prezenční listiny

Předložené návrhy:              diskutovány požadavky všech zainteresovaných

Zdravotní pojišťovny prezentovaly základní východiska (disponibilní zdroje pro rok 2020, mandatorní výdaje, vývoj nákladů v segmentu) a návrh modelu úhrady pro rok 2020, který vychází z předpokládaného nárůstu segmentu a průběžných společných diskusí. Návrh je zaměřen na úhradu těhotných pojištěnek a představuje mezikrok k plánovanému úhradovému mechanismu v podobě agregovaných plateb, o němž zdravotní pojišťovny a poskytovatelé dlouhodobě diskutují.

Dále probíhala diskuse nad jednotlivými body prezentovaného návrhu:

Předpokládaný nárůst segmentu je cca. 5 % (4 % plus mandatorní výdaje v souvislosti s reformou primární péče).

Systém bonusů (navýšení úhrady) a malusů (snížení úhrady) v souvislosti s podílem těhotných s vyšetřením v odbornosti 208/816 a s konziliárními ultrazvukovými vyšetřeními. Obě strany mají zájem tento systém uplatňovat, nicméně je potřeba řešit případy, kdy jde o rizikovou poradnu. Možnými řešeními může být, že, pokud péči provede neregistrující gynekolog, bude mu uhrazena pouze na dokladu 06 (žádanka na vyšetření), případně, pokud nebude péče indikována registrujícím gynekologem, bude hrazena s nižší hodnotou bodu. Obdobně poskytovatelé poukazují na problematiku přebírání těhotné do péče porodnice (někde 36. týden, jinde 38. týden atp.).

Poskytovatelé dále poukazují na případy, kdy registrující lékař požaduje UZ vyšetření vykazované výkonem 63411, ale nakonec je vykázán výkon 63415. Zdravotní pojišťovny reagují, že to by mělo být v rámci balíčků řešeno nákupem péče.

V souvislosti s diskusí nad novým výpočtem úhrady se strany shodly, že do nového koeficientu těhotných by jak do čitatele (počet gravidních žen v péči poskytovatele), tak do jmenovatele (počet všech ošetřených pacientů), měli vstupovat pouze registrovaní pojištěnci.

Dále probíhala diskuse nad zahrnutím bonifikací jednotlivých zdravotních pojišťoven do výpočtu průměrné úhrady na jednu unikátní pojištěnku a do společného návrhu. Poskytovatelé poukazují na to, že každá pojišťovna řeší bonifikace jinak, a vzhledem k tomu, že tento návrh vidí poprvé, není úplně zřejmé jejich stanovisko. Zdravotní pojišťovny předkládají společný návrh, který by měl vést ke společnému cíli, tedy k budoucí agregaci plateb a tedy ke stejné úhradě za stejnou péči. Z tohoto důvodu do výpočtu zahrnují bonifikace, neboť je to cesta, jak sjednotit způsob úhrady mezi jednotlivými pojišťovnami.

Diskuse nad validacemi registrací u poskytovatele a v kapitačním centru (tedy registrací hlášených zdravotním pojišťovnám). Nástrojem pro validaci by mohlo být srovnání přehledu, který eviduje poskytovatel a který je evidován v kapitačním centru.

Účastníci jednání se shodli na základním principu úhrady, který byl prezentován. Na základě diskusí k jednotlivým bodům se účastníci jednání dohodli na těchto úkolech a doplněních:

- Zástupci SSG ČR zašlou zdravotním pojišťovnám seznam specializovaných činností (seznam výkonů a balíčků), které by bylo dobré valorizovat.

- Zástupci VZP ČR pošlou poskytovatelům přehled regionálních rozdílů v podílech těhotných s genetickým vyšetřením a ultrazvukovým vyšetřením, která jsou zahrnuta do systému bonusů a malusů.

- Zdravotní pojišťovny zašlou návrh s nominálními hodnotami a parametry, který budou poskytovatelé připomínkovat a oponovat.

Termín dalšího jednání bude dohodnut po provedení potřebných modelací.

 

Zapsal: Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.

26. 3. 2019 Praha - jednání se zástupci Kanceláře zdravotního pojištění
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Kancelář zdravotního pojištění se snaží o vytvoření ukazatelů kvality z dat, která mají k dispozici zdravotní pojišťovny. Tuto snahu vítáme a uvítáme spolupráci v této problematice. Za odbornou společnost se jednání účastnil i P. Velebil.

26. 2. 2019  Praha Ústředí VZP - jednání o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie v roce 2020

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, T. Malík

 

Kromě zástupců VZP byli přítomni i reprezentanti zaměstnaneckých pojišťoven. Přítomní se shodli na další práci na sjednocení úhrad a zjednodušení vykazování péče o gravidní. Zástupci SSG ČR předložili naše stanoviska, nyní budeme čekat na sjednocení názorů jednotlivých ZP. Opakovaně jsme rovněž požádali ZP o možnost on line vyhledávání registrací našich pacientek. Předešlo by se zbytečným sporům v situacích, kdy jsou některé výkony propláceny jen registrujícímu lékaři. Také žádáme o informace, kdy naše pacientky absolvovaly vyšetření v rámci screeningových programů. Opakovaně jsme upozornili na nedostatečné ohodnocení ultrazvukových vyšetření o graviditě a na reálné riziko, že téměř nikdo nebude ochoten referovaným těhotným pacientkám provádět ultrazvuková vyšetření, hrazená z veřejného zdravotního pojištění.  

26. 2. 2019  Praha MZ ČR - jednání s ministrem zdravotnictví ČR

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Další z pravidelných jednání. Tématem bylo blížící se jednání Rady poskytovatelů, reforma primární péče a vzdělávací program oboru gynekologie a porodnictví. K současnému vzdělávacímu programu,. který podpořila Česká gynekologická a porodnická společnost, měla řadu zásadních připomínek Česká lékařská komora. Některé z připomínek jsou poměrně obtížně pochopitelné. Části, která se věnovala vzdělávacímu programu, se účastnili za ČGPS rovněž J. Feyereisl a p. Velebil.

23. 2. 2019  Praha Top Hotel - diskuse u kulatého stolu na téma reformy primární péče

Za SSG ČR přítomen J. Nový

 

Náš zástupce se zúčastnil diskuse u kulatého stolu na téma reformy primární péče. Bylo zastoupeno MZ náměstkem prof. Prymulou, VZP náměstkem ing. Šmehlíkem, SZP ředitelkou dr. Knorovou, vedení společností i Sdružení praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Téma je velmi rozsáhlé a projekt ambiciozní, jeho cílem je stabilizovat počty lékařů primární péče, zlepšit jejich postavení, rozšířit kompetence. Zástupce SSG podpořil rozšíření kompetencí PL, rozšíření možnosti preskripce, vyzdvihl spolupráci a sdělil zkušenosti ze snahy SSG ČR o racionalizaci činnosti segmentu i vztahu s lůžkovými zařízeními, požadavku na rozšíření kompetencí, sdílení výkonu a  rozvoj jednodenní chirurgie v ambulantních zařízeních.

31. 1. 2019  Praha Ústředí VZP - jednání o koncepci zdravotnictví v krajích Plzeňském a Karlovarském

Za SSG ČR přítomen J. Nový

 

Jednání předsedal náměstek VZP Ing. Šmehlík, účastnili se zástupci krajů, zdravotních pojišťoven a primární péče. Hlavním tématem byla síť zdravotnických zařízení a zajištění pohotovostní a primární péče, což při nepříznivé věkové skladbě poskytovatelů primární péče je v některých regionech zvláště Karlovarského kraje již vážný problém. Šlo o první informativní jednání s kraji, na jeho základě budou další jednání.

30. 1. 2019  Praha Ústředí VZP - jednání s náměstkem VZP D. Šmehlíkem

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Předseda SSG ČR se snaží předjednat ještě před zahájením jednání v rámci Dohodovacího řízení koncept úhrady pro segment ambulantní gynekologie. Vzhledem k tomu, že jsme nedostali zavčas konkrétní čísla pro výpočet maximální agregace výkonů, nepovažujeme za reálné uskutečnit tuto zásadní změnu úhrady již v roce 2020. Zástupce VZP s naším postojem souhlasil. Nicméně obě strany se shodly na tom, že je reálné zjednodušit a sjednotit úhradu péče o těhotné. Změna by měla být výhodná pro poskytovatele i plátce, ale hlavně pro těhotné ženy. Jednalo se i o spolupráci SSG ČR a VZP při tvorbě sítě gynekologických praxí.

12. 2. 2019  Praha Ústředí VZP - jednání o úhradách péče segmentu ambulantní gynekologie pro rok 2020

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Jednání se účastnili i zástupci zaměstnaneckých pojišťoven. Přítomní dosáhli shody v tom, že by se měla zjednodušit a sjednotit úhrada péče o těhotné. Pokusíme se vytvořit model, kdy bude stanovena úhrada pro jednotlivé trimestry. Ty se budou vykazovat každý jednou svým kódem. Všechna další vyšetření, kromě některých ultrazvukových vyšetření, se budou vykazovat pouze jednotným signálním kódem s nulovou hodnotou. Výhody pro poskytovatele i plátce jsou zřejmé. Ke komfortu těhotných přispěje, že nebudou  absolvovat kontroly a vyšetření, která nejsou z lékařského hlediska nutná.

 

 

 
 

18

let s Vámi

 

Více informací najdete na: www.sgps-kongres.sk

Všeobecné informace a přihlášku naleznete na odkaze níže:

https://www.cgps.cz/uz/

 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

         

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.