Zprávy z jednání

 

8. 9. 2020  Praha MZ ČR - jednání Akreditační komise pro gynekologii a porodnictví

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Další z pravidelných jednání uvedené komise. O akreditaci pro ambulanci registrujícího gynekologa si žádají i lůžková zařízení. Na návrh našeho zástupce bude komise po těchto zařízeních požadovat doložení počtu registrovaných pacientek. Je pravděpodobné, že naprostá většina z nich podmínku počtu registrovaných nesplní.

 

 

2. 9. 2020  Praha pobočka ČPZP - jednání se Svazem zdravotních pojišťoven o úhradách péče segmentu ambulantní gynekologie v roce 2020

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, J. Škultéty

 

Diskutovaly se problémy ve vykazování kombinace různých výkonů, kde některé ZP neproplácejí to, co dle našeho názoru má být hrazeno. Naše podněty zanalyzují a poté vypracují stanovisko. Opakovaně jsme rovněž požádali o to, aby gynekolog snadno zjistil, zda pojišťovna vede pojištěnku jako u něj zaregistrovanou. Žádáme rovněž, aby plátci oznamovali, zda a kdy registrovaná klientka absolvovala screeningové vyšetření. Kromě toho naši zástupci doporučili, aby zaměstnanecké pojišťovny následovaly VZP program VZP PLUS - Gynekologie a směřovaly ještě letos do primární péče některé bonifikace. Plátci se budou problematikou ještě zabývat.

 

 

18. 8. 2020  Praha Ústředí VZP - jednání o programu VZP PLUS pro ambulantní gynekology

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, J. Škultéty

 

Cílem programu VZP je zlepšení dostupnosti hrazených služeb, podpořit ty, kteří registrují nové pacientky a podpořit probíhající screeningové programy. Pojišťovna chce rovněž ocenit poskytování specializovaných a konziliárních služeb. Tyto výkony se staly po zavedení agregovaných plateb za preventivní prohlídku a péči o těhotné pro poskytovatele paradoxně ekonomicky nevýhodné. SSG ČR tuto iniciativu vítá a doufá, že se připojí i další zdravotní pojišťovny. Program by měl platit od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Věříme, že bude pokračovat i v dalších letech.

 

 

21. 7. 2020  Praha - jednání s ředitelem ÚPMD o organizaci péče o gravidní v Praze

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Oboustranně korektní jednání, diskutující ocenili výsledky setkání zástupců lůžkových ambulantních zařízení naší odbornosti v Praze. Diskuse by měla pokračovat, výsledkem by měl být stav, ze kterého budou benefitovat všichni zainteresovaní. Dodržování doporučených postupů odborné společnosti by mělo být samozřejmostí.

 

 

19. 5. 2020  Praha Ústředí VZP - Dohodovací řízení o úhradách pro segment abulantní gynekologie pro rok 2021

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Osobně byli na jednání pouze zástupci VZP, zástupkyně Svazu zdravotních pojišťoven a koordinátor segmentu - předseda SSG ČR. Ostatní se účastnili přes Webex. Vzhledem ke složité ekonomické situaci a nejistým vyhlídkám do budoucna vzniknul text dohody, který se jevil plátcům i předsedovi SSG ČR a OSGCH jako přijatelný kompromis. Prezident ČLK následně v e-mailu rozeslaném některým členům ČLK postup předsedy SSG ČR kritizoval. Záznam jednání, text dohody i reakci V. Dvořáka na e-mail dr. Kubka zveřejňujeme.

 

PDF ke stažení

 

 

22. 4. 2020  Praha MZ ČR - jednání Rady poskytovatelů MZ ČR

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Přímo v jednací místnosti na MZ ČR byl přítomen ministr zdravotnictví, předseda SSG ČR jako předseda Rady poskytovatelů, dva náměstci, náměstek VZP a předseda ČLS JEP. Ostatní účastníci participovali formou videokonference. Jednání bylo poměrně technicky obtížné, všichni zúčastnění měli ale maximální snahu o dosažení konsensu. Závěr jednání, který uveřejňujeme, je toho dokladem Zveřejňujeme také dva materiály MZ ČR a prohlášení ČSK, SAS a SSG ČR, která se na jednání diskutovala.

 

Na jednání se Rada poskytovatelů usnesla na těchto opatřeních:

1.     RESTART ZDRAVOTNÍ PÉČE:

- Účastníci Rady poskytovatelů byli seznámení s materiály „Výzva Ministerstva zdravotnictví k restartu zdravotní péče" a „Doporučení poskytovatelů zdravotní péče" a společnými tiskovým prohlášením „Sdružení ambulantních specialistů ČR, České stomatologické komory a Sdružení soukromých gynekologů ČR". Tyto materiály vzali na vědomí a plně je podporují.

- Všechny segmenty poskytovatelů zdravotní péče chtějí vyvinout maximální snahu k tomu, aby se obnovilo poskytování zdravotní péče v režimu co nejvíce se blížícím normální situaci.

 

2.     ZÁSOBOVÁNÍ OOP:

- Konstatujeme, že zásobování OOP se i zásluhou MZČR výrazně zlepšilo, zmenšily se rozdíly v zásobování mezi jednotlivými kraji. Přetrvávají však určité nedostatky, např. technické problémy distribuce v jednotlivých krajích. Vydávání prostředků, které někteří poskytovatelé již nepotřebují (ochranné brýle nebo vydávání testů na detekci COVID-19 těm, kteří je provádět nemají). Někteří praktičtí lékaři naopak zatím testy pro ukončování karantén nedostali

- Lze předpokládat, že během května či června se zásobování OOP vrátí k běžnému režimu před pandemií. Proto se doporučuje poskytovatelům, aby si u svých dodavatelů prověřili možnosti dodání a cenovou relaci OOP.

 

3.     ÚROVEŇ OCHRANY:

- Ze strany MZČR bylo deklarováno, že pokud bude mít poskytovatel ambulantní péče respirátor třídy FFP2 a setká se s COVID-19 pozitivním pacientem, nebude to důvodem pro karanténu v daném zdravotnickém zařízení.

- MZČR deklarovalo, že u lékáren jsou dostatečnými OOP ústní roušky

 

4.     NORMALIZACE STAVU A UKONČENÍ RESTRIKCÍ:

- Předseda ČLS JEP vyjádřil plnou podporu vyhlášením odborných společností a sdružení poskytovatelů, směřujících k co nejrychlejší normalizaci současného stavu a odstranění restrikcí nejen ve zdravotnictví. Stejný postoj má i Rada poskytovatelů.

- Nošení roušek na veřejnosti kromě výjimek (obchody, veřejná doprava...) považuje Rada za zbytečné.

- Rada vyzývá k rychlejšímu rušení všech restrikcí vzhledem k hrozícím dramatickým ekonomickým dopadům.

- Rada vyzývá k neuplatnění povinnosti EET pro zdravotnická zařízením minimálně v letech 2020 a 2021. V opačném případě lze očekávat masívní negativní reakce lékařů zaměřené i na veřejnost.

-  Rada poskytovatelů důrazně doporučuje MZČR a všem zainteresovaným subjektům, aby se maximálně snažili o zamezení šíření poplašných zpráv a strašení populace predikcemi katastrofických scénářů a vynaložili maximální úsilí pro co nejrychlejší normalizaci současných restrikcí k běžnému stavu.

 

5.     PROBLEMATIKA LÁZEŇSTVÍ:

- Zástupci poskytovatelů, plátců i MZČR deklarovali maximální vstřícnost při obnově chodu lázeňské a rehabilitační péče, OLÚ a léčeben v rámci startu a kompenzací ztrát způsobených situací kolem COVID-19 vzniklých zastaveních provozu.

 

6.     ÚHRADY PÉČE:

- Zástupce VZP i SZP deklarovali maximální vstřícnost při zohlednění dopadů pandemie COVID-19 na jednotlivé skupiny poskytovatelů. Tato problematika bude řešena v rámci dohodovacího řízení.

 

7.     TESTOVÁNÍ NA COVID-19 PŘED HOSPITALIZACÍ ČI VÝKONEM:

- Bylo konstatováno, že MZČR nevyžaduje plošné testování na COVID-19 před hospitalizací či chirurgickým zákrokem. Pokud některý z poskytovatelů chce testování provádět, může si ji v indikovaných případech zabezpečit ve svém zdravotnickém zařízení

 

 

17. 4. 2020  Praha - jednání Rady poskytovatelů

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Předseda SSG ČR byl jako předseda Rady poskytovatelů MZ ČR 16. 4. osloven sekretariátem ministra, aby se osobně účastnil akutně svolané Rady poskytovatelů, která měla proběhnout následující den. Ostatní zástupci segmentů se měli účastnit formou videokonference. Když byl předseda SSG ČR již na cestě na D1, telefonicky mu bylo oznámeno z MZ ČR, že se Rada ruší vzhledem k akutně svolanému jednání vlády, na němž je účast ministra zdravotnictví nezbytná. I takové věci se stávají ...

 

 

14. 4. 2020  Praha - dohodovací řízení o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie v roce 2021

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednání proběhlo vzhledem k situaci kolem COVID-19 formou telekonference. Plátci i předseda SSG ČR, který je koordinátorem segmentu, deklarovali ochotu pokračovat v systému úhrady, který byl nastaven pro rok 2020. Vzhledem k očekávanému výpadku příjmů všech ZP nelze zatím jednat o procentech navýšení či snížení úhrady oproti referenčnímu období. Z podobného důvodu zatím zdravotní pojišťovny nechtějí uvést do úhradového mechanismu další prvky agregace, které byly předjednány v loňském roce. Jednání budou pokračovat.

 

 

7. 4. 2020  Praha - jednání Analytické komise k DŘ na rok 2021

Za SSG ČR se telekonference zúčastnil J. Nový

Jednání analytické komise k DŘ na rok 2021 proběhlo formou telekonference. Ing. Mrázek prezentoval vývoj bilance příjmů a úhrad z veřejného zdravotního pojištění celkově i v jednotlivých segmentech.  Náklady na péči ze základního zdravotního pojištění ve srovnání s rokem 2014 stouply v roce 2019 celkově o 33 %, na toto navýšení se ale žádný ze segmentů primární péče nedostal (stomatologie 21 %, PL + PLDD 27 %, ambulantní gynekologie 25 %). Nejvíce stouply náklady na ošetřovatelskou a rehabilitační péči u PZSS - o 119 %.  Náklady na péči v nemocnicích, která tvořila v roce 2019 49 % nákladů, narostly o 39 %.

Všichni zástupci segmentů deklarovali, že vzhledem k omezením v souvislosti s infekcí koronavirem dojde v letošním roce k výraznému poklesu výkonů a tím ohrožení ekonomiky poskytovatelů. Spolu s dalšími jsem upozornil na to, že není jen onemocnění koronarovirem, ale je omezena běžná péče a jsou zastaveny screeningové programy, což může vést ve svých důsledcích k nárůstu pokročilých onkologických i jiných závažných onemocnění. Ing. Šmehlík přislíbil ponechání výše zálohových plateb v letošním roce. Jinak se ale situace v oblasti příjmů nevyvíjí příznivě, díky rezervám z minulých let mají zatím plátci dostatek peněz, ale pokud bude situace trvat a po pandemii nedojde k rychlému obnovení příjmů, dostanou se již koncem roku do negativní bilance.  Konstatoval, že všichni jsou na jedné lodi a všichni chtějí stabilní zdravotnictví.  To ale bez významné pomoci státu nepůjde, nejčistším vstupem státu k záchraně fungujícího zdravotnictví by bylo navýšení platby za státní pojištěnce. 

Ing. Mrázek konstatoval, že pokud by k zásahu státu nedošlo, pro příští rok by bylo k dispozici asi jen 81 % plánovaných letošních prostředků. Oproti předpokládanému růstu příjmů do veřejného zdravotního pojištění očekává propad v letošním roce oproti roku 2019  asi o 29 miliard Kč a ještě v roce 2021 je předpoklad o 4 miliardy méně. Pokud jde o odhady příjmů dle údajů ministerstva financí, považuje je za příliš optimistické, proto vznikla druhá verze na základě modelace expertů zdravotních pojišťoven, obě verze budou součástí zápisu z jednání analytické komise. Zpráva analytické komise bude podkladem pro jednání dalších institucí, např. krizového štábu, Rady poskytovatelů, atd.

 

 

17. 3. 2020  Praha MZ ČR - jednání  Rady poskytovatelů MZ ČR

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Na mimořádném jednání se Rada poskytovatelů jednohlasně usnesla na těchto opatřeních:

1.     Ochranné pomůcky - je velice urgentní:

2.     Kompenzace ztrát:

3.     Karanténa zdravotníků:

4.     Testování COVID-19:

5.     Infolinka 1212:

6.     Ustanovení kontaktu na MZČR:

7.     Komunikace politiků směrem k veřejnosti:

 

 

10. 3. 2020  Praha, ústředí VZP - jednání se zástupci plátců o perspektivě úhrad segmentu ambulantní gynekologie

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Přítomni byli zástupci prakticky všech zdravotních pojišťoven. Probíraly se detailně sporné body úhradového mechanismu pro letošní rok a vývoj úhrad v letech následujících. Model úhrady našeho segmentu je terčem útoku více subjektů. Argumenty těch, kteří naši úhradu napadají, postrádají medicínskou i ekonomickou logiku. Plátci i naše organizace jsou odhodláni v nastaveném trendu pokračovat.

 

 

18. 2. 2020 Praha - jednání se senátorem L. Kantorem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Senátor Kantor je autorem návrhu zákona o vzniku komory porodních asistentek. Náš zástupce s ním diskutoval současnou situaci a možné benefity a rizika navržené legislativní změny. Za největší riziko považujeme ovládnutí nově vzniklé instituce militantními aktivistkami, se kterými nelze vést konstruktivní diskusi a se kterými si odborné společnosti ani sdružení poskytovatelů nedokáží představit smysluplnou spolupráci. Spolupráce a diskuse se senátorem Kantorem bude v budoucnu pokračovat.

 

 

3. 2. 2020  Praha - jednání s prof. Zikánem o Centrech porodní asistence

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Jednající se shodli na tom, že porodní asistentka má v systému klíčovou roli a její role má být dále posilována. Centrum porodní asistence nemá být nijak stavebně odděleno. Má jít o koncept, ve kterém se ve stávajících prostorách porodnice umožní vedení fyziologického porodu porodní asistentkou. V případě, že rodička nebude chtít u porodu vidět lékaře, umožní se jí to, pokud nenastanou komplikace. Vše bude záležet na konkrétní situaci daného oddělení. Prof. Zikán je rovněž předsedou Sekce gynekologů u lůžka ČGPS ČLS JEP. Náš zástupce s ním rovněž probíral možnou změnu stanov odborné společnosti a užší spolupráci ambulantních a nemocničních gynekologů a jejich sekcí.

 

 

23. 1. 2020 Informace k nově zařazeným výkonům 01543 a 09615

 

 

7. 1. 2020  Praha MZ ČR - jednání Rady poskytovatelů MZ ČR

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Zástupci lůžkových zařízení kritizovali systém postgraduálního vzdělávání lékařů, některé menší nemocnice nesplňují kritéria k akreditaci. Odborné společnosti i MZ považují současný systém za srovnatelný se zbytkem EU. Zúčastnění opakovaně doporučili, aby vláda předem ohlásila případný záměr na zvyšování platů ve zdravotnictví. Všichni zúčastnění opakovaně další plošné navýšení platů odmítli. Hovořilo se i o rozdělení dodatečných finančních prostředků do zdravotnictví v roce 2020. Diskutovalo se i chování prezidenta ČLK, který napadá organizace poskytovatelů a zneužívá periodikum, které si všichni lékaři povinně platí, k útokům na ty, kteří s ním názorově nesouhlasí. ČLK pod vedením prezidenta Kubka mnozí vnímají jako odborářsko-politickou organizaci a uvítali by nepovinné členství v ní.

 

 

1. 1. 2020 VZP - Zápis z jednání se zástupci SSG ČR

 

 

18. 12. 2019  Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hradla

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Další z pravidelných jednání Komise. Společnost českých patologů, Společnost klinické cytologie i ČGPS ČLS JEP konstatovaly, že screening karcinomu děložního hrdla má v posledních letech v ČR jednoznačný úspěch. Problémem je neúčast resistentní populace. Tento problém ale neodstraní změna screeningového testu či intervalu. Všechny uvedené společnosti doporučují na základě výzvy WHO provedení HPV testu všem ženám v třicetipěti a čtyřicetipěti letech. Zástupci plátců vyčkají provedení analýzy nákladů. Vznikne patrně pracovní skupina plátců a odborníků ke tvorbě postupu kontroly kvality center kolposkopické expertízy.  

 

 

11. 10. 2019  Praha Strakova akademie - jednání Rady poskytovatelů s premiérem ČR Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem

Za SSG ČR přítomen J. Nový

 

Jednání se chtěli zúčastnit také představitelé odborů, které premiér vykázal s odůvodněním, že chce jednat pouze s poskytovateli, s odbory už poslední dobou jednal opakovaně a jejich stanoviska zná. Všichni zástupci segmentů zastupujících ambulantní lékaře deklarovali, že se v rámci Dohodovacího řízení k úhradám pro rok 2020 dohodli s plátci, zmínili slib ministra zdravotnictví o respektování dohod a požadavek, pokud bude navýšena úhrada v segmentech, které se nedohodli, navýšit i v segmentech s dohodami o odpovídající částku. Premiér Babiš zhodnotil negativně (ne)pořádek ve zdravotnictví, zmínil velký význam lidského faktoru vedoucích pracovníků (někde to funguje, jinde ne) a vzhledem k tomu, že navýšení platů státních zaměstnanců (včetně zaměstnanců přímo ministerstvem řízených zdravotnických zařízení) je ze zákona povinné, uznal na základě argumentů zástupců nestátních ZZ vznikající nerovnováhu a slíbil ji kompenzovat odpovídajícím navýšením ve všech segmentech.

 

 

12. 11. 2019  Praha Ústředí VZP - jednání o koncepci péče o těhotnou se zástupci zdravotních pojišťoven, společností klinické genetiky a společností pro klinickou biochemii

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, za Sekci pro ultrazvukovou diagnostiku ČGPS ČLS JEP M. Ĺubušký

 

Jednalo se o případném zavedení NIPT do hrazené péče o gravidní a o sjednocení screeningu vrozených vad. Zatím jsou poměrně značné meziregionální rozdíly. Návrh genetiků a biochemiků bude připomínkovat výbor ČGPS ČLS JEP, cílem by měl být konsensus všech zúčastněných poskytovatelů a plátců.

 

 

22. 10. 2019  Praha Ústředí VZP - jednání se zástupci VZP a Svazem zdravotních pojišťoven o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie pro rok 2020

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek, J. Nový

 

Hlavním tématem jednání bylo navýšení úhrady péče, které bylo přislíbeno premiérem po jednání se zástupci soukromých lékařů. Našemu segmentu bude mírně navýšena úhrada těhotenských balíčků a indexu navýšení celkové výše úhrady za těhotné. Kromě toho vznikne kód klinického kontaktu (epizody péče ve výši 55,- Kč bez limitace). Ten nahradí výkon 09543 a bude vykazován s každým klinickým vyšetřením. Tuto kompenzaci považujeme za dostatečnou. Bude vytvořen rovněž signální výkon pro ukončení těhotenství potratem. Vykáže jej registrující gynekolog, aby mohl u žen, které potratily, vykazovat kódy, které jsou součástí těhotenského balíčku. U pojištěnek EU trvají ZP na úhradě péče o těhotné dle Seznamu zdravotních výkonů, balíčky jsou pro ně z technických důvodů přijatelné. Hovořilo se rovněž o lepším informování, o změnách registrace pojištěnek ze strany zdravotních pojišťoven, jednání budou pokračovat.

 

 

23. 9. 2019  Praha MZ ČR - jednání o vypořádání připomínek k novele Zákona 48 a vyhlášce o jednacím řádu dohodovacího řízení

Za SSG ČR přítomen J. Nový

 

Za SSG ČR jsme poslali připomínku k váze hlasů. Náš zástupce vystoupil s komentářem, že by ministerstvo do procesů mělo zasahovat co nejméně a respektovat dohody (což i zástupci MZ ČR v čele s Ing. Rögnerovou deklarovali). Na jednací řád však nedošlo, protože byl odpor prakticky ze stran všech ostatních poskytovatelů vůči oběma tématům, takže žádná novela ani vyhláška zatím nebudou. Je možné, že na MZ ČR vznikne registr plných mocí, pokud to nebude v rozporu s GDPR.

 

 

3. 9. 2019  Praha ústředí VZP - jednání o úhradách péče v segmentu ambulantní gynekologie v roce 2020

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednání se účastnili kromě zástupců VZP také zástupci ČPZP a OZP s tím, že ostatní zaměstnanecké pojišťovny budou informovat. Přítomní konstatovali, že na dosažené dohodě nejsou nutné žádné zásadní změny. Odmítli jako neopodstatněné výpady genetiků k dohodě v našem segmentu. Značná pozornost byla věnována metodice k dosažené dohodě. Zásadní změna způsobu úhrady péče o těhotné musí být přesně formulována, aby výsledkem byl profit naprosté většiny zainteresovaných subjektů.

 

 

13. 8. 2019  Praha ústředí VZP - jednání o úhradách péče v segmentu ambulantní gynekologie v roce 2020

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednání se účastnili kromě náměstka VZP další dva zástupci VZP a zdravotní ředitelka České průmyslové zdravotní pojišťovny. Diskutovala se metodika k úhradovým dodatkům na rok 2020 a perspektiva vývoje úhradového mechanismu pro další léta. Všichni zúčastnění označili za neakceptovatelnou snahu zástupců genetiků o zasahování do úhradových dodatků ambulantních gynekologů. Schůzka byla přípravou na jednání zástupců SSG ČR se všemi zdravotními pojišťovnami.

 

 

6. 8. 2019  Praha  - jednání akreditační komise MZ ČR pro gynekologii a porodnictví

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Komise projednávala kromě jiného žádosti ambulantních zařízení našeho oboru o akreditaci pro postgraduální vzdělávání v oboru. Všichni žadatelé splnili dané podmínky a komise jim akreditaci doporučila. Zdravotní pojišťovny budou akreditovaná pracoviště bonifikovat. Doporučujeme členské základně o akreditaci si zažádat.

 

 

2. 7. 2019  Praha Ústředí VZP - jednání s náměstkem VZP D. Šmehlíkem o úhradách péče v segmentu ambulantní gynekologie

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupci VZP i SSG ČR konstatovali, že dohoda pro rok 2020 je oboustranně přijatelným kompromisem. Na detailech pro úhradový dodatek budou ještě všichni zúčastnění pracovat. Již tento rok začnou práce na modelu úhrady pro rok 2021, kdy by mohlo dojít k dalším zásadním změnám směrem k větší agregaci, zjednodušení a predikovatelnosti úhrady. Jednání budou pokračovat.

 

 

25. 6. 2019  Praha MZ ČR - jednání Rady poskytovatelů MZ ČR

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Z programu Rady poskytovatelů  je zřejmé, že témata byla velmi různorodá.

1)      Rezidenční místa - MUDr. Šonka, Mgr. Podhrázký

2)      „Návrh poslankyně V. Procházkové na legalizaci eutanázie" - vyjádření názoru zástupců jednotlivých segmentů - Ph.Dr. Huneš

3)      Dohodovací řízení - zhodnocení - ministr, náměstkyně Ing. Rögnerová

4)      Otázka nostrifikací a aprobačních zkoušek - Mgr. Podhrázký, nám. prof. Prymula

5)      Měření kvality péče a reporting zpět k poskytovatelům - Ing. Kučera

6)      Aktuální stav implementace protipadělkové směrnice - Mgr. Hojný

7)      Různé, diskuse

K mnohým z nich se Rada bude vracet. K úhradám péče deklarovali ministr a další zástupci MZ ČR i zástupci plátců uspokojení s dosaženými dohodami a pokračování v zásadě, že nedohoda se nemůže vyplácet. Všichni přítomní souhlasili s tím, že plošné navyšování tarifních platů ohrožuje většinu zdravotních zařízení a že k němu není důvod.

 

 

19. 6. 2019  Praha MZ ČR - závěr dohodovací řízení o úhradách péče pro rok 2020

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Ministr zdravotnictví ocenil, že v naprosté většině segmentů došlo k dohodě. Deklaroval, že ti, kteří se nedohodli, nedostanou v úhradové vyhlášce lepší podmínky, než které byly navrženy plátci v průběhu DŘ. Všechny dosažené dohody včetně dohody našeho segmentu byly následně schváleny.

 

 

12. 6. 2019  Praha ÚPMD - Tisková konference MZ ČR k dosaženým úspěchům ČR v péči o těhotné

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Na konferenci hovořili ministr zdravotnictví, P. Velebil, A. Pařízek a Z. Nováková - Velebilová

 

Byla prezentována data z loňského roku, která demonstrují, že české porodnictví se drží na světové špičce. Kromě nízké mateřské úmrtnosti a perinatální mortality lze za pozitiva považovat klesající procento vícečetných gravidit a s tím související pokles četnosti  císařských řezů. Náš zástupce zdůraznil, že jde o společný úspěch lékařů našeho oboru v ambulancích i lůžkových zařízení, porodních asistentek a lékařů mnoha dalších odborností. Udržet či dokonce zlepšit současný stav je velkou výzvou pro všechny zúčastněné.

 

 

29. 5. 2019  Praha MZ ČR - Tisková konference k výsledkům Dohodovacího řízení v segmentech primární péče

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Všechny segmenty primární péče se s plátci na úhradách péče pro rok 2020 dohodly. Důraz byl kladen na kvalitu a dostupnost péče. V našem segmentu došlo k poměrně revolučním změnám:

-       zavedení balíčkových cen na péči o těhotné pro všechny ZP

-       zjednodušení vykazování péče o gravidní, snažší dosažení balíčkové úhrady

-       jednotná forma úhrady všemi plátci

-       snaha o optimální využití specializovaných konziliárních vyšetření.

Novinek je více, změny budou pokračovat v dalších letech.

 

Ministr a další zástupci MZ ČR dohody a pozitivní změny v nich obsažené ocenili a deklarovali, že podpora primární péče je pro ministerstvo prioritou. Dohodu pozitivně hodnotili i přítomní zástupci zdravotních pojišťoven.

 

 

21. 5. 2019  Praha Ústředí VZP - Dohodovací řízení o úhradách péče v segmentu ambulantní gynekologie v roce 2020

Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará

 

Došlo ke konsensu všech zúčastněných, upravený návrh byl přijat všemi přítomnými. Pro hlasovala i zástupkyně ČLK a doporučila označit materiál za návrh společný. Vzniklý text vnímáme jako přijatelný kompromis, ze kterého by měli benefitovat plátci i poskytovatelé, ale hlavně těhotné ženy. Jde o poměrně velké změny úhradového mechanismu, které členské základně budeme vysvětlovat na akcích SSG ČR, stručný rozbor bude i v příštím Zpravodaji.

 

 

14. 5. 2019  Praha MZ ČR - jednání Pracovní skupiny MZ ČR k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Za SSG ČR přítomni V. Dvořák

 

Tématem byla možnost sdílení kódů 01186 - Převzetí pacienta po onko léčbě do péče praktického lékaře a 01188 - Následná prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním odbornosti 603. Odůvodnění žádosti je v textu, který přikládáme. Po delší diskusi zúčastnění se sdílením souhlasili. Definitivní odsouhlasení všemi zainteresovanými subjekty by mělo proběhnou 6. 6. 2019.

 

MZ ČR
Ing. Helena Rögnerová
náměstkyně ministra zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01  Praha 2

 

                                                                                                                        V Brně dne 28. 1. 2019

 

Věc: Žádost o projednání sdílení kódů 01186 a 01188 odbornosti 603  

 

Vážená paní náměstkyně,

 

jménem České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR si dovoluji požádat o projednání sdílení uvedených kódů odbornosti 603 na nejbližším jednání Pracovní skupiny MZ ČR k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Odůvodnění:

stejně jako praktičtí lékaři jsou i registrující ambulantní gynekologové nedílnou součástí primární péče. I naše vyléčené onkologické pacientky by měly být dispenzarizovány svým registrujícím gynekologem, ulehčíme tím značně vytíženým onkogynekologům. Dle sdělení zástupců SVL ČLS JEP i SPL nemají praktičtí lékaři ambice dispenzarizovat ženy po léčbě gynekologických malignit a těžkých prekanceróz, nemají rovněž možnost u nich provádět vyšetření, která jsou doporučena pro sledování v ambulantní praxi (gynekologické vyšetření + sonografie malé pánve, vaginální UZ vyšetření ...). Přibližně 80 % žen, které absolvují screeningovou mamografii, je referováno registrujícími gynekology, proto i u těchto novotvarů je možnost sledování po léčbě u registrujícího gynekologa velmi vhodná.

Jednalo by se tedy o sledování žen s vyléčenými diagnózami:

karcinom prsu

karcinom děložního hrdla

karcinom děložního těla

karcinom ovária

karcinom vulvy

karcinom pochvy

těžké prekancerózy děložního hrdla (HG SIL léze, AIS)

Problematiku jsem již diskutoval se zástupci SVL ČLS JEP, SPL, ministrem zdravotnictví ČR, náměstkem VZP a zástupci zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, všichni vyslovili souhlas.

 

Vážená paní náměstkyně, věřím, že naší žádosti vyhovíte a přispějete tak ke zlepšení jistě velice důležitého projektu.

 

S poděkováním za spolupráci a s pozdravem,

 

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

7. 5. 2019  Praha Ústředí VZP - jednání s náměstkem VZP D. Šmehlíkem o úhradách péče v segmentu ambulantní gynekologie

Za SSG ČR přítomni V. Dvořák

 

Předseda SSG ČR sdělil zástupci VZP připomínky sdružení k návrhu plátců pro dohodu v rámci Dohodovacího řízení. Zásadní bylo zohlednění bonifikací za preventivní prohlídku a registraci nové pacientky. Tyto dle našeho názoru nebyly v navrženém kalkulačním vzorci dodatečně kompenzovány. Diskutující se shodli na další práci na dosažení přijatelného kompromisu.

9. 4. 2019  Praha Ústředí VZP - Dohodovací řízení o úhradách péče v segmentu ambulantní gynekologie

Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará, A. Skřivánek

 

Jednání podrobně vystihuje přiložený zápis. Následně ZP zaslaly Sdružení přislíbený návrh a další podklady. Návrh považujeme jako dobrý podklad pro další jednání, budou ale nutné některé úpravy.

 

Zápis

z přípravné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2020 ve skupině poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb

Datum a místo konání:         9. dubna 2019, Ústředí VZP ČR

Účastníci jednání:                 dle prezenční listiny

Předložené návrhy:              diskutovány požadavky všech zainteresovaných

Zdravotní pojišťovny prezentovaly základní východiska (disponibilní zdroje pro rok 2020, mandatorní výdaje, vývoj nákladů v segmentu) a návrh modelu úhrady pro rok 2020, který vychází z předpokládaného nárůstu segmentu a průběžných společných diskusí. Návrh je zaměřen na úhradu těhotných pojištěnek a představuje mezikrok k plánovanému úhradovému mechanismu v podobě agregovaných plateb, o němž zdravotní pojišťovny a poskytovatelé dlouhodobě diskutují.

Dále probíhala diskuse nad jednotlivými body prezentovaného návrhu:

Předpokládaný nárůst segmentu je cca. 5 % (4 % plus mandatorní výdaje v souvislosti s reformou primární péče).

Systém bonusů (navýšení úhrady) a malusů (snížení úhrady) v souvislosti s podílem těhotných s vyšetřením v odbornosti 208/816 a s konziliárními ultrazvukovými vyšetřeními. Obě strany mají zájem tento systém uplatňovat, nicméně je potřeba řešit případy, kdy jde o rizikovou poradnu. Možnými řešeními může být, že, pokud péči provede neregistrující gynekolog, bude mu uhrazena pouze na dokladu 06 (žádanka na vyšetření), případně, pokud nebude péče indikována registrujícím gynekologem, bude hrazena s nižší hodnotou bodu. Obdobně poskytovatelé poukazují na problematiku přebírání těhotné do péče porodnice (někde 36. týden, jinde 38. týden atp.).

Poskytovatelé dále poukazují na případy, kdy registrující lékař požaduje UZ vyšetření vykazované výkonem 63411, ale nakonec je vykázán výkon 63415. Zdravotní pojišťovny reagují, že to by mělo být v rámci balíčků řešeno nákupem péče.

V souvislosti s diskusí nad novým výpočtem úhrady se strany shodly, že do nového koeficientu těhotných by jak do čitatele (počet gravidních žen v péči poskytovatele), tak do jmenovatele (počet všech ošetřených pacientů), měli vstupovat pouze registrovaní pojištěnci.

Dále probíhala diskuse nad zahrnutím bonifikací jednotlivých zdravotních pojišťoven do výpočtu průměrné úhrady na jednu unikátní pojištěnku a do společného návrhu. Poskytovatelé poukazují na to, že každá pojišťovna řeší bonifikace jinak, a vzhledem k tomu, že tento návrh vidí poprvé, není úplně zřejmé jejich stanovisko. Zdravotní pojišťovny předkládají společný návrh, který by měl vést ke společnému cíli, tedy k budoucí agregaci plateb a tedy ke stejné úhradě za stejnou péči. Z tohoto důvodu do výpočtu zahrnují bonifikace, neboť je to cesta, jak sjednotit způsob úhrady mezi jednotlivými pojišťovnami.

Diskuse nad validacemi registrací u poskytovatele a v kapitačním centru (tedy registrací hlášených zdravotním pojišťovnám). Nástrojem pro validaci by mohlo být srovnání přehledu, který eviduje poskytovatel a který je evidován v kapitačním centru.

Účastníci jednání se shodli na základním principu úhrady, který byl prezentován. Na základě diskusí k jednotlivým bodům se účastníci jednání dohodli na těchto úkolech a doplněních:

- Zástupci SSG ČR zašlou zdravotním pojišťovnám seznam specializovaných činností (seznam výkonů a balíčků), které by bylo dobré valorizovat.

- Zástupci VZP ČR pošlou poskytovatelům přehled regionálních rozdílů v podílech těhotných s genetickým vyšetřením a ultrazvukovým vyšetřením, která jsou zahrnuta do systému bonusů a malusů.

- Zdravotní pojišťovny zašlou návrh s nominálními hodnotami a parametry, který budou poskytovatelé připomínkovat a oponovat.

Termín dalšího jednání bude dohodnut po provedení potřebných modelací.

 

Zapsal: Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.

26. 3. 2019 Praha - jednání se zástupci Kanceláře zdravotního pojištění
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Kancelář zdravotního pojištění se snaží o vytvoření ukazatelů kvality z dat, která mají k dispozici zdravotní pojišťovny. Tuto snahu vítáme a uvítáme spolupráci v této problematice. Za odbornou společnost se jednání účastnil i P. Velebil.

26. 2. 2019  Praha Ústředí VZP - jednání o úhradách péče pro segment ambulantní gynekologie v roce 2020

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, T. Malík

 

Kromě zástupců VZP byli přítomni i reprezentanti zaměstnaneckých pojišťoven. Přítomní se shodli na další práci na sjednocení úhrad a zjednodušení vykazování péče o gravidní. Zástupci SSG ČR předložili naše stanoviska, nyní budeme čekat na sjednocení názorů jednotlivých ZP. Opakovaně jsme rovněž požádali ZP o možnost on line vyhledávání registrací našich pacientek. Předešlo by se zbytečným sporům v situacích, kdy jsou některé výkony propláceny jen registrujícímu lékaři. Také žádáme o informace, kdy naše pacientky absolvovaly vyšetření v rámci screeningových programů. Opakovaně jsme upozornili na nedostatečné ohodnocení ultrazvukových vyšetření o graviditě a na reálné riziko, že téměř nikdo nebude ochoten referovaným těhotným pacientkám provádět ultrazvuková vyšetření, hrazená z veřejného zdravotního pojištění.  

26. 2. 2019  Praha MZ ČR - jednání s ministrem zdravotnictví ČR

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Další z pravidelných jednání. Tématem bylo blížící se jednání Rady poskytovatelů, reforma primární péče a vzdělávací program oboru gynekologie a porodnictví. K současnému vzdělávacímu programu,. který podpořila Česká gynekologická a porodnická společnost, měla řadu zásadních připomínek Česká lékařská komora. Některé z připomínek jsou poměrně obtížně pochopitelné. Části, která se věnovala vzdělávacímu programu, se účastnili za ČGPS rovněž J. Feyereisl a p. Velebil.

23. 2. 2019  Praha Top Hotel - diskuse u kulatého stolu na téma reformy primární péče

Za SSG ČR přítomen J. Nový

 

Náš zástupce se zúčastnil diskuse u kulatého stolu na téma reformy primární péče. Bylo zastoupeno MZ náměstkem prof. Prymulou, VZP náměstkem ing. Šmehlíkem, SZP ředitelkou dr. Knorovou, vedení společností i Sdružení praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Téma je velmi rozsáhlé a projekt ambiciozní, jeho cílem je stabilizovat počty lékařů primární péče, zlepšit jejich postavení, rozšířit kompetence. Zástupce SSG podpořil rozšíření kompetencí PL, rozšíření možnosti preskripce, vyzdvihl spolupráci a sdělil zkušenosti ze snahy SSG ČR o racionalizaci činnosti segmentu i vztahu s lůžkovými zařízeními, požadavku na rozšíření kompetencí, sdílení výkonu a  rozvoj jednodenní chirurgie v ambulantních zařízeních.

31. 1. 2019  Praha Ústředí VZP - jednání o koncepci zdravotnictví v krajích Plzeňském a Karlovarském

Za SSG ČR přítomen J. Nový

 

Jednání předsedal náměstek VZP Ing. Šmehlík, účastnili se zástupci krajů, zdravotních pojišťoven a primární péče. Hlavním tématem byla síť zdravotnických zařízení a zajištění pohotovostní a primární péče, což při nepříznivé věkové skladbě poskytovatelů primární péče je v některých regionech zvláště Karlovarského kraje již vážný problém. Šlo o první informativní jednání s kraji, na jeho základě budou další jednání.

30. 1. 2019  Praha Ústředí VZP - jednání s náměstkem VZP D. Šmehlíkem

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Předseda SSG ČR se snaží předjednat ještě před zahájením jednání v rámci Dohodovacího řízení koncept úhrady pro segment ambulantní gynekologie. Vzhledem k tomu, že jsme nedostali zavčas konkrétní čísla pro výpočet maximální agregace výkonů, nepovažujeme za reálné uskutečnit tuto zásadní změnu úhrady již v roce 2020. Zástupce VZP s naším postojem souhlasil. Nicméně obě strany se shodly na tom, že je reálné zjednodušit a sjednotit úhradu péče o těhotné. Změna by měla být výhodná pro poskytovatele i plátce, ale hlavně pro těhotné ženy. Jednalo se i o spolupráci SSG ČR a VZP při tvorbě sítě gynekologických praxí.

12. 2. 2019  Praha Ústředí VZP - jednání o úhradách péče segmentu ambulantní gynekologie pro rok 2020

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

 

Jednání se účastnili i zástupci zaměstnaneckých pojišťoven. Přítomní dosáhli shody v tom, že by se měla zjednodušit a sjednotit úhrada péče o těhotné. Pokusíme se vytvořit model, kdy bude stanovena úhrada pro jednotlivé trimestry. Ty se budou vykazovat každý jednou svým kódem. Všechna další vyšetření, kromě některých ultrazvukových vyšetření, se budou vykazovat pouze jednotným signálním kódem s nulovou hodnotou. Výhody pro poskytovatele i plátce jsou zřejmé. Ke komfortu těhotných přispěje, že nebudou  absolvovat kontroly a vyšetření, která nejsou z lékařského hlediska nutná.

 

 

 
 

19

let s Vámi

 

AKCE ZRUŠENA!

4. - 6. 12. 2020

Více informací
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

               

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.